Gebruikershandleiding - vrijwaringWebscan stelt u deze website en alle op deze site aanwezige informatie ter beschikking voor het gebruik dat u als bedrijf of organisatie met ons overeenkomt binnen het hierna geschetste kader. Het bezoek aan of gebruik van deze website impliceert dat u instemt met de hiernavermelde gebruiksvoorwaarden. Indien u met deze gebruiksvoorwaarden niet kunt instemmen, wordt geen gebruik van deze website toegestaan.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle informatie die u op deze site aantreft ongeacht in welke vorm die wordt aangetroffen (tekst, lay-out, grafische elementen en software).

1. Gebruiksvoorwaarden.

Webscan beoogt met deze website het benchmarken van ondernemingen en het aanzetten tot verbeteringen binnen ondernemingen. De website mag enkel gebruikt worden in het kader van deze doelstellingen. Vertrouwen is daarbij een belangrijk element.

Elk commercieel gebruik van deze site anders dan overeengekomen of anders dan hierna uiteengezet, is verboden. Als gebruiker of bezoeker bent u niet gemachtigd om de informatie die u op deze website aantreft op om het even welke wijze elektronisch op te slaan, te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de site bedoeld is, en zeker niet voor onwettige doeleinden (cfr. punt 3).

2. Aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Webscan biedt u op deze site informatie aan die zo nauwkeurig mogelijk werd gecontroleerd en die in principe afkomstig is van bronnen die als betrouwbaar kunnen worden bestempeld.

Webscan draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig nadeel, direct of indirect, huidig of toekomstig, onder om het even welke vorm en omvang, dat eventueel zou voortvloeien uit het gebruik van de aangetroffen informatie door een bezoeker / gebruiker.

Webscan maakt de bezoeker / gebruiker er attent op dat de inhoud en de vormgeving van de site ten allen tijde kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Webscan draagt geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele actie die wordt ondernomen op basis van verouderde of achterhaalde informatie. Evenmin staat Webscan in voor het verlies van informatie die op deze site wordt achtergelaten of geplaatst.

Webscan zet zoveel mogelijk de haar ter beschikking staande middelen in om deze site toegankelijk te maken en te houden. Een eventuele onmogelijkheid om deze site te gebruiken, eventuele onderbrekingen in het gebruik of storingen die optreden tijdens het gebruik, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Webscan en kunnen evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

3. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Webscan is de exclusieve eigenaar van alle informatie die door Webscan zelf op de site wordt geplaatst.

De informatie die op deze website wordt geplaatst, mag de bezoeker / gebruiker downloaden en reproduceren met inachtneming van de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, evenals betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.

Het geheel van teksten, afbeeldingen, logo's, grafische elementen of concepten, vallen onder het exclusieve auteursrecht van Webscan; deze elementen kunnen dus niet worden gereproduceerd, bewerkt, vertaald, verhuurd, uitgeleend etc. zonder uitdrukkelijke toestemming van Webscan.

Behoudens wanneer anders aangegeven (zoals bvb. middels de uitdrukkelijke mogelijkheid om via een specifiek aangebrachte knop informatie te downloaden), mag geen informatie van de site worden opgeslagen dan voor het automatisch proces van de caching.

Behoudens wanneer anders aangegeven (zoals bvb. middels de uitdrukkelijke mogelijkheid om via een specifiek aangebracht knop informatie uit te printen), mag geen informatie van de site worden geprint dan wanneer nodig voor de verwerking van de informatie ten persoonlijken titel.

4. Bescherming van uw privacy

A. ALGEMEEN

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteert Webscan uw privacy.

Het verzamelen en gebruiken van informatie met het oog op de goede werking van deze site, gebeurt in overeenstemming met voormelde wet.

De door u opgegeven identificatiegegevens zullen worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie over de voor u uitgevoerde benchmarks of voor het overmaken van sitegerelateerde informatie. Enkel indien u toelating gaf , zullen uw identificatiegevens ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de partners van Webscan. U beschikt te allen tijde over het recht van toegang tot deze identificatiegegevens, verbetering ervan of verzet tegen het gebruik. Het volstaat daartoe een aanvraag in te dienen bij Webscan, Tramstraat 61 te 9052 GENT, vergezeld van een identiteitsbewijs.

De gegevens verstrekt via de ingevulde vragenlijst vallen buiten bovenstaande bepalingen. Om te garanderen dat uw antwoorden vertrouwelijk worden behandeld, worden deze anoniem ingevoerd en verwerkt in het wetenschappelijk benchmarking model. Hierdoor zijn deze niet langer toegankelijk.

Elke wijziging in de bepalingen van deze vrijwaring betreffende de privacy, kan hier geraadpleegd worden. Webscan is niet gehouden de gebruikers persoonlijk in kennis te stellen van dergelijke wijziging. Dergelijke wijziging zal wél het voorwerp uitmaken van een aankondiging op de website.

Webscan stelt alles in het werk om een eventueel misbruik van deze gegevens door derden te verhinderen.

B. VOOR WAT DE SPECIFIEKE INFORMATIE BETREFT.

Toezicht op bezoek aan de site

Webscan is gerechtigd om informatie te verzamelen over de bezoekers van de site gekend onder de URL http://www.webscan.be

Als beheerder van de site is het voor Webscan belangrijk en nuttig te kunnen nagaan hoeveel bezoekers er in het algemeen zijn op welke momenten de site het meest wordt bezocht, welke delen van de site het meest frequent geraadpleegd worden, welke links van op de site worden gelegd en gebruikt.

Dit toezicht is voornamelijk gericht op het verbeteren van de mogelijkheden en de toegankelijkheid van de site evenals om met de partners van het project afspraken te maken.

Toezicht op de registratieprocedure

Bij de registratie voorafgaand aan het gebruik van de mogelijkheden die de site van Webscan kan bieden, dient de gebruiker noodzakelijke informatie te verschaffen zoals naam, familienaam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, emailadres e.d.m.

Deze informatie is nodig om een vlotte registratie te garanderen.

Door de registratie, wordt Webscan door de gebruiker gemachtigd deze informatie aan te wenden om hem/haar op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen aan de site of voor aankondiging van bijzondere activiteiten dan wel om de gebruiker vragen te stellen over zijn registratie (bvb. wanneer na een registratie lange tijd geen activiteiten werden verricht) .

In het kader van het ESF project: "stimuleren van logistieke benchmarking voor KMO" is het noodzakelijk te kunnen nagaan wie registreerde voor Webscan gedurende de looptijd van het project (jan2004 tot dec 2006). De registratiegegevens zullen dan ook ter beschikking gesteld worden van het ESF

5. Contactpunt voor klachten of suggesties en geschillenregeling.

Voor alle suggesties, vragen, opmerkingen of klachten betreffende de werking van deze site, kan contact opgenomen worden via info@webscan.be

Alle geschillen die betrekking hebben op deze website vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent en zullen onder toepassing vallen van het Belgische recht.